Tomasz Songin

specjalista ginekolog-położnik, związany z Kliniką Miracolo zajmującą się małoinwazyjną chirurgią w endometriozie

Jestem specja­listą gineko­lo­giem-po­łoż­nikiem. Absol­wentem Akademii Medycznej w Pozna­niu, gdzie rozpo­cząłem swoją pracę zawodową. Ukończyłem wiele szkoleń z zakresu gineko­lo­gii, ultra­so­no­gra­fii, laparo­skopii i histe­ro­sko­pii. Doświad­czenie zawodowe zdobywałem w licz­nych warszaw­skich szpita­lach doskonaląc tech­ni­ki małoin­wa­zyjnej chirurgii gineko­lo­gicz­nej.

W swojej pracy zawodowej skupiam się na problemach związanych z bólem miednicy mniejszej, endometriozą oraz niepłodnością. Terapię manualną postrzegam jako ważny element holistycznej opieki nad pacjentkami. Obecnie związany jestem z Kli­niką Miracolo zajmującą się małoinwazyjną chirurgią w endometriozie.